Stowarzyszenie Ekspertów Rozwoju z siedzibą w Śremie

 

 Stowarzyszenie Ekspertów Rozwoju, jest organizacją pozarządową, utworzoną i działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu. Stowarzyszenie prowadzi działalność o cechach pożytku publicznego, z zachowaniem przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 29.12.2016, nr KRS 0000655176

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych, a w szczególności:
-  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wyżej określonym,
- działalność związana z doradztwem dotyczącym komunikacji, public relations, zarządzania (w tym zarządzania zespołami ludzkimi),
- działalność mająca na celu rozwój i upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk społecznych.